مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL DE - API 99.46 % HTTP 1315.93 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1232.1 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 98.78%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1265.21 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1092.97 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1144.58 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1171.65 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1445.63 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1220.92 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 98.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1140.04 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1086.05 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.27%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1138.42 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1175.39 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1125.12 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.48%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1076.73 ms
OPERATIONAL IR - API 99.8 % HTTP 817.15 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 878.9 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 435.56 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 419.26 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 474.63 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 474.68 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 518.25 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 395.5 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 448.29 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 348.1 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 313.83 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 317.89 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 477.08 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 314.48 ms
OPERATIONAL Console 99.76 % HTTP 856.18 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 503.8 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.26%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 459.58 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 403.08 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 504.47 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 590.11 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 600.84 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 485.2 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 518.84 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 420.38 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 451.08 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 400.76 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 423.2 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 494.14 ms
OPERATIONAL Docs 99.78 % HTTP 916.87 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 490.2 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.51%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 586.77 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 712.42 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 667.92 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 669.23 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 815.42 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 583.46 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 791.49 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 495.11 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.75%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 689.11 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 535.71 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 575.59 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.74%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 496.35 ms
OPERATIONAL Website 99.96 % HTTP 811.97 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 388.6 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 386.25 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 343.87 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 429.39 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 472.87 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 454.71 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 547.7 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 353.52 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 308.02 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 343.28 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 370.52 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 392.58 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 406.6 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.