مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Console 99.44 % HTTP 798.00 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 483.63 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 463.72 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 479.57 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 450.98 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 448.64 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 608.29 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 98.74%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 443.09 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 98.12%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 457.30 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 464.75 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 97.07%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 778.34 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 501.03 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 644.71 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 725.95 ms
OPERATIONAL DE - API 98.94 % HTTP 776.01 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1042.85 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1131.02 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1162.77 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1119.12 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.66%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1031.40 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 98.98%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1144.40 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 97.99%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1168.42 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 96.97%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1124.20 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1135.93 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 93.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1157.84 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1178.47 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1091.63 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1022.79 ms
OPERATIONAL IR - API 98.22 % HTTP 754.46 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 404.81 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 411.87 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 455.63 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 485.61 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 98.93%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 400.81 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.37%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 460.71 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 98.73%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 383.78 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 96.03%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 548.16 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 97.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 490.72 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 94.56%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 669.84 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 98.12%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 449.52 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 96.66%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 784.29 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 97.35%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 789.32 ms
OPERATIONAL Website 99.42 % HTTP 778.00 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 460.84 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 442.61 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 432.13 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 471.04 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 531.74 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.37%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 501.22 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 98.95%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 510.85 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 98.11%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 566.49 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 438.30 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 96.87%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 813.95 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 435.91 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 552.62 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 623.68 ms
OPERATIONAL Docs 99.44 % HTTP 845.09 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 443.6 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 526.41 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 581.17 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 574.11 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 623.89 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.37%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 800.09 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 98.74%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 713.58 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 98.54%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 816.86 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 702.07 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 97.29%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 974.08 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 583.76 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 645.71 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 674.05 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.